ලේඛනයේ නම PDF බාගතකරගන්න Word බාගතකරගන්න

01. වාර්ෂික වාර්තාව

Download Download
02. ඵලදායිතා ඇගයීම් තරඟාවලිය 2020 අයදුම්පත්‍ර​ය Download Download
03. පරිවේණාචාරිණී ගුරු අයදුම්පත්‍රය Download Download
04. කෘත්‍යාධිකාරීන් වහන්සේලා පත් කිරීම Download Download
05. පරිවෙණාධිපතිවරයෙකු අනුමත කිරීම Download Download
06. පිරිවෙන් ගුරු උපදේශකවරුන් බඳවා ගැනීමේ අයදුම්පත Download Download
07. පරිවෙණාධිපති / පරිවෙණාචාර්ය සේවා ගැටලූ පිළිබඳ තොරතුරු පත‍්‍රිකාව Download Download
08. ලොග් සටහනෙන් උපුටා ගත් පිටපත Download Download
09. ගුරු භවතාගේ පෞද්ගලික කාල සටහන Download Download
10. විවිධ හේතූන් මත ඉවත් වීම හා ඉවත් කිරීම
පිළිබඳව කරනු ලබන යෝජනාව
Download Download
11. අනුමත කරන ලද පරිවෙණාචාර්ය පත්වීම් සුදුසුකම් සංශෝධනය කිරීම Download Download
12. වැටුප් වර්ධක අයදුම්පත‍්‍රය Download Download
 13. පරිවේනචාර්ය සේවා ගිවිස්නාව Download Download
 14. (16/3) පරිවෙණාචාර්ය පත්වීම් අනුමත කිරීම සඳහා අයදුම් පත්‍ර​ය Download Download
 15. ආචාර්ය මණ්ඩලයේ තොරතුරු පත්‍රිකා​ව Download Download
 16 .මාරුවීම් ඉල්ලූම් පත්‍ර​ය Download Download
 17. ගුරු උපදේශක තනතුර සදහා Download Download
 18. ගුරුවරයෙකු ඉවත් කිරීම සදහා Download Download
 19. ගුරු සේවයේ ඇති ගැටළු දැන්වීමට Download Download
 20. ගුරු යෝජනා අයදුම්පත Download Download
 21. පරිවේණචාර්​ය පත්වීමක් සදහා අවශ්‍ය ලිපි ලේණ Download Download
 22. පිරිවෙන් උසස් කිරීම සදහා ඉල්ලුම් පත්‍ර Download Download
 23. විදේශ නිවාඩු අයදුම් කිරීම සදහා අව​ශ්‍ය ලේඛන සහ ​තොරතුරු Download  
 24. විදේශ නිවාඩු අයදුම් පත්‍රය Download Download
 25. විශ්‍රාම වැටුප් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලේඛ​න Download / See Download
26.  සේවා ඒකාබද්ධය සදහා Download Download
27. වාර්ෂික වාර්තාව Download Download
28. නවක ගුරු තොරතුරු පත්‍රිකා​ව Download Download
29. 2021 වාර්ෂික වැඩසටහ​න Download  
30. පාවහන් ඉල්ලුම් පත්‍ර​ය Download  
31. නවක ගුරු තොරතුරු පත්‍ර​ය Download  

download: භාගතකිරීම

English – Sinhala
 
 

උපකාර – 0718284753