අත්‍යවශ්‍ය ලේඛන

ලේඛනයේ නම PDF බාගතකරගන්න Word බාගතකරගන්න
පරිවේණාචාරිණී ගුරු අයදුම්පත්‍රය
කෘත්‍යාධිකාරීන් වහන්සේලා පත් කිරීම
පරිවෙණාධිපතිවරයෙකු අනුමත කිරීම
පිරිවෙන් ගුරු උපදේශකවරුන් බඳවා ගැනීමේ අයදුම්පත
පරිවෙණාධිපති / පරිවෙණාචාර්ය සේවා ගැටලූ පිළිබඳ තොරතුරු පත‍්‍රිකාව
ලොග් සටහනෙන් උපුටා ගත් පිටපත
ගුරු භවතාගේ පෞද්ගලික කාල සටහන
විවිධ හේතූන් මත ඉවත් වීම හා ඉවත් කිරීම
පිළිබඳව කරනු ලබන යෝජනාව
අනුමත කරන ලද පරිවෙණාචාර්ය පත්වීම් සුදුසුකම් සංශෝධනය කිරීම
වැටුප් වර්ධක අයදුම්පත‍්‍රය
 පරිවේනචාර්ය සේවා ගිවිස්නාව  
 පරිවෙණාචාර්ය පත්වීම් අනුමත කිරීම සඳහා අයදුම් පත‍්‍රය    
 ආචාර්ය මණ්ඩලයේ තොරතුරු පත‍්‍රිකාව    
 මාරුවීම් ඉල්ලූම් පත‍්‍රය    
 ගුරු උපදේශක තනතුර සදහා    
 ගුරුවරයෙකු ඉවත් කිරීම සදහා    
 ගුරු සේවයේ ඇති ගැටළු දැන්වීමට    
 ගුරු යෝජනා අයදුම්පත    
 පරිෙව්ණාචාර්ය පත්වීමක් සදහා අවශ්‍ය ලිපි ලේණ    
 පිරිවෙන් උසස් කිරීම සදහා ඉල්ලුම් පත්‍ර    
 විදේශ නිවාඩු අයදුම් කිරීම සදහා  
 විදේශ නිවාඩු අයදුම් පත්‍රය  
 විශ්‍රාම වැටුප් ලබා ගැනීම සම්බන්ධව    
 සේවා ඒකාබද්ධය සදහා    
 

උපකාර – 0779922151

2019-03-14T16:24:44+00:00

Leave A Comment