ලේඛනයේ නම PDF බාගතකරගන්න Word බාගතකරගන්න
ඵලදායිතා ඇගයීම් තරඟාවලිය 2020 අයදුම්පත්‍ර​ය Download Download
පරිවේණාචාරිණී ගුරු අයදුම්පත්‍රය Download Download
කෘත්‍යාධිකාරීන් වහන්සේලා පත් කිරීම Download Download
පරිවෙණාධිපතිවරයෙකු අනුමත කිරීම Download Download
පිරිවෙන් ගුරු උපදේශකවරුන් බඳවා ගැනීමේ අයදුම්පත Download Download
පරිවෙණාධිපති / පරිවෙණාචාර්ය සේවා ගැටලූ පිළිබඳ තොරතුරු පත‍්‍රිකාව Download Download
ලොග් සටහනෙන් උපුටා ගත් පිටපත Download Download
ගුරු භවතාගේ පෞද්ගලික කාල සටහන Download Download
විවිධ හේතූන් මත ඉවත් වීම හා ඉවත් කිරීම
පිළිබඳව කරනු ලබන යෝජනාව
Download Download
අනුමත කරන ලද පරිවෙණාචාර්ය පත්වීම් සුදුසුකම් සංශෝධනය කිරීම Download Download
වැටුප් වර්ධක අයදුම්පත‍්‍රය Download Download
 පරිවේනචාර්ය සේවා ගිවිස්නාව Download Download
 පරිවෙණාචාර්ය පත්වීම් අනුමත කිරීම සඳහා අයදුම් පත්‍ර​ය Download Download
 ආචාර්ය මණ්ඩලයේ තොරතුරු පත්‍රිකා​ව Download Download
 මාරුවීම් ඉල්ලූම් පත්‍ර​ය Download Download
 ගුරු උපදේශක තනතුර සදහා Download Download
 ගුරුවරයෙකු ඉවත් කිරීම සදහා Download Download
 ගුරු සේවයේ ඇති ගැටළු දැන්වීමට Download Download
 ගුරු යෝජනා අයදුම්පත Download Download
 පරිෙව්ණාචාර්ය පත්වීමක් සදහා අවශ්‍ය ලිපි ලේණ Download Download
 පිරිවෙන් උසස් කිරීම සදහා ඉල්ලුම් පත්‍ර Download Download
 විදේශ නිවාඩු අයදුම් කිරීම සදහා අවඹ්ශ්‍ය දේ Download Download
 විදේශ නිවාඩු අයදුම් පත්‍රය Download Download
 විශ්‍රාම වැටුප් ලබා ගැනීම සම්බන්ධව Download Download
 සේවා ඒකාබද්ධය සදහා Download Download

උපකාර – 0718284753