ත්‍රිපිටක ධර්ම විෂයට සමගාමීව ත්‍රිපිටක ධර්ම දිනය ‌වෙනුවෙන්  2019 වර්ෂයේ පිරිවෙන් වල ක්‍රියාත්මක කලයුතු වැඩසටහන.