ත්‍රිපිටක ධර්මය දිනය 2019

//ත්‍රිපිටක ධර්මය දිනය 2019

ත්‍රිපිටක ධර්ම විෂයට සමගාමීව ත්‍රිපිටක ධර්ම දිනය ‌වෙනුවෙන්  2019 වර්ෂයේ පිරිවෙන් වල ක්‍රියාත්මක කලයුතු වැඩසටහන.

By |2019-02-14T14:11:09+00:00February 14th, 2019|පුවත්|0 Comments

Leave A Comment