සිංහල 1 වසර  2 වසර  3 වසර 4 වසර 5 වස​ර
තිපිටක ධර්මය 1 වසර  2 වසර  3 වසර 4 වසර 5 වස​ර
පාලි 1 වසර  2 වසර  3 වසර 4 වසර 5 වස​ර
සංස්කෘත 1 වසර  2 වසර  3 වසර 4 වසර  / II 5 වස​ර
ඉංගිසි 1 වසර  2 වසර  3 වසර 4 වසර 5 වස​ර
දෙමළ 1 වසර  2 වසර  3 වසර 4 වසර 5 වස​ර
ගණිතය 1 වසර  2 වසර  3 වසර 4 වසර 5 වස​ර
ඉතිහාසය 3 වසර 4 වසර 5 වස​ර
සමාජ විද්‍යාව 3 වසර 4 වසර 5 වස​ර
සාමාන්‍ය විද්‍යා​ව 3 වසර 4 වසර 5 වස​ර
සෞඛ්‍ය විද්‍යාව 3 වසර 4 වසර 5 වස​ර
භූ​ගෝල විද්‍යාව  3 වසර 4 වසර 5 වස​ර