සිංහල වාර සටහන් 2019

/, පුවත්, සිංහල/සිංහල වාර සටහන් 2019

සිංහල විෂයට සැකසිය යුතු වාර සටහන් සදහා ‌‌මෙම වාර සටහන් සකසා ඇති ආකාරය ඔබට ආදාර්ශයට ගැනීමට හැක.  ‌මෙම  වාර සටහන් සැකසීමට කටයුතු කළ සමස්ථ ලංකා සිංහල විෂය ගුරු උපදේශක (පිරිවෙන්) සුනිල් ‌ප්‍රේමරත්න මහතා සහ  2019 වර්ෂය සදහා සිංහල වාර සටහන් අප ‌වෙබ් අඩවිය ‌වෙත ලබා දීමට නටයුතු කළ කළුතර දිස්ත්‍රීක් පරිගණක ගුරු උපදේශක විද්‍යාපති තලංගල්ලේ රතන හිමියන්ට සහ සිංහල විෂය ගුරු උපදේශක පී. එස්. සී. ජයවර්ධන මහතාට ස්තූතිවන්ත ‌වෙමු. ඔබ ලග ඇති ‌දේ අනෙක් අයත් සමග ‌‌බෙදාගන්න. අපිට එවන්න. [email protected]

1 වසර 

2 වසර 

3 වසර 

4 වසර 

5 වසර 

By |2019-01-25T05:07:54+00:00January 25th, 2019|අධ්‍යාපනික, පුවත්, සිංහල|0 Comments

Leave A Comment