ප්‍රාචීන විභාග අත්වැල – මරදාන 2019

/, පුවත්, විභාග/ප්‍රාචීන විභාග අත්වැල – මරදාන 2019

කොලඹ 10, මරදාන ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාලය මහ පිරිවෙන මගින්  වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන ප්‍රාචීන විභාග සම්මන්ත්‍රණ මාලාව මෙවරද සිදු කිරීමට කටයුතු සංවිධානය වී ඇත.

  • 2019 අප්‍රේල් 02 පෙ.ව. 8.30    සිට ප.ව. 4.30 දක්වා සිංහල 
  • 2019 අප්‍රේල් 03 පෙ.ව. 8.30    සිට ප.ව. 4.30 දක්වා පාලි  
  • 2019 අප්‍රේල් 04 පෙ.ව. 8.30    සිට ප.ව. 4.30 දක්වා සංස්කෘත  

විස්තර සදහා අමතන්න. – විරහෙල චන්දිම හිමි. – 0716049461

By |2019-03-15T14:11:15+00:00March 14th, 2019|ප්‍රාචීන, පුවත්, විභාග|0 Comments

Leave A Comment