පොලොන්නරුව

//පොලොන්නරුව
ලි.ප. අංකය පිරිවෙනේ නම, ලිපිනය පරිවෙණාධිපති හිමිගේ නම දුරකථන අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය
ED/1/8/6/පො/04 සිරි විජයබා මහ පිරිවෙන ගල්ලෑල්ලේ අරියවංශ හිමි 0714837500 / 0812388310 [email protected]
Tnfí msßfjfka f;dr;=re wou wm fjí wvúhg tl;= lrkak fyda we;=,;a l< f;dr;=re fjkia lsÍug fu;ekska msúi wka;¾cd, fmdaruh ksjerÈj mqrjd tjkak
පිවිසෙන්න

By |2019-01-13T04:39:40+00:00January 13th, 2019|පිරිවෙන්|0 Comments

Leave A Comment