අනු අංකය

ලි. අංකය

පිරිවෙණ සහ ලිපිනය 
පරිවේනාධිපති
දු.කථන
විද්‍යුත්
ඊ.ඩී. 1/8/6/ කුරු/20 කු/බෝධිගුප්ත පිරිවෙණ, දෙණගමුව, පොල්ගහවෙල හැඩිපන්නල පඤ්ඤාලෝක හිමි 0718440092 / 0372243093 [email protected]
ඊ/ඩී/1/6/8/කුරු/13 ව/කු/ඉ/ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිත මූලික පිරිවෙන, කු/කුඹුක්වැව. ඉබ්බාගමුව ඇතුමල්පිටියේ ධම්මාරාම හිමි 0718425715 / 0372054954 [email protected]
ඊඩී/3/8/6/නික/03 ව/ම ශ්‍රී ජයන්ති මහා පිරිවෙන, මඩහපොල පූජ්‍ය මඩහපොල විමලජෝති හිමි 0712952240 / 0777786397 [email protected]
ඊ/ඩී/3/8/6/KU/04 ශ්‍රී විජයානන්ද මහ පිරිවෙන,කොළඹ පාර, පොල්ගහවෙල පූජ්‍ය පොල්ගහවෙල පඤ්ඤාලෝක හිමි 0779825457 /0372243397 [email protected]
ඊඩී/3/8/6/කුරු/07 කු/ගිරි විද්‍යාර්ථාලංකාර මහ පිරිවෙන, දම්පෑලැස්ස,නාරම්මල පූජ්‍ය කලවානේ සීවලී හිමි 0772688096 / 0372249258 [email protected]

අදහස්

ගොඩක් හොද වැඩ සටහනක්. පිරිවෙන් ක්ශේස්ත්‍රය නව තාක්ශනයත් සමග ඉදිරියට යෑම පිළිබඳව බොහොම ආඩම්බරයි… තෙරුවන් සරණයි..
පූජ්‍ය රත්නපුරේ රතන හිමි, සිරි ගුණරතන මූලික පිරිවෙන
ගොඩක් වටිනවා
ගම්/මිනු /සිරිනිකේත මහ පිරිවෙන , පූජ්‍ය හොරම්පැල්ලේ රාහුල හිමි.
අතිශය වැදගත්. අපට හරිම පහසුවක් මේ තොරතුරු එකට එකතු වීම. තෙරුවන් සරණයි
පූජ්‍ය පොල්ගහවෙල පඤ්ඤාලෝක හිමි, ශ්‍රී විජයානන්ද මහ පිරිවෙන
අතිශයින් වැදගත්
පදියතලාවේ ඤාණවිමල හිමි , මො / ශ්‍රී විද්‍යානන්ද පිරිවෙණ

ඔබේ පිරිවෙණත් එකතු කරන්න

ඔබේ පිරිවෙණත් අප වෙබ් අඩවිය තුළ ලියා පදිංචි කිරීමෙන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය සහ ආචාර්ය ශිෂ්‍ය තොරතුරු සැනෙකින් ලබා ගැනීමට හැක 
මෙතැනින් පිවිසෙන්න
පිරිවෙන් තොරතුරු එකතු කිරීම් සඳහා ඔබට gmail account එකක් තිබිය තිබිය යුතුය. gmail account එකක් සාදා ගන්නා ආකාරය දැන ගන්න මෙතැනින් පිවිසෙන්න.