කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්

/, පුවත්/කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්
ලි.ප. අංකය පිරිවෙනේ නම, ලිපිනය පරිවෙණාධිපති හිමිගේ නම දුරකථන අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය
Ed/1/8/8/co/052 සිළුමිණි ද්විභාෂා මූලික පිරිවෙන, පොල්හේන, මඩපාත ,පිළියන්දල පූජ්‍ය මතුරට ධම්මරතන හිමි 0711202024 [email protected]
ED/3/8/8/CO 07 කො/ මහා විසුද්ධාරාම ත්‍රිපිටක මූලික පිරිවෙන පූජ්‍ය වදවල පඤ්ඤාසිරි හිමි +94714449593  [email protected]

By |2019-01-13T03:54:38+00:00November 23rd, 2018|පිරිවෙන්, පුවත්|0 Comments

Leave A Comment