කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්

/, පුවත්/කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්
අනු අංකය ලි. අංකය  පිරිවෙණ සහ ලිපිනය  පරිවේනාධිපති  දු.කථන විද්‍යුත්
1 ඊඩි/1/8/1/කළු/01 කළු/ශ‍්‍රි ධර්මපාල මහ පිරිවෙන, බෙල්ලන පූජ්‍ය අලුත්ගම ධම්මපාල හිමි 714410249
2 ඊඩි/1/8/1/කළු/02 කළු/ සිරිනිවාස විද්‍යායතන පිරිවෙන, වලගෙදර පූජ්‍ය ඌරගහ සිරිධම්ම නා හිමි 714410725
3 ඊඩි/1/8/1/කළු/03 කළු/ විද්‍යාරාජ මූලික  පිරිවෙන ගොරකාපොළපානදුර පූජ්‍ය ටී . රතනසිරි හිමි 714445406
4 ඊඩි/1/8/1/කළු/04 කළු/ ශ‍්‍රී ධර්මගුප්ත මූලික  පිරිවෙන පයාගලදකුණ පූජ්‍ය කඹුරුපිටියේ මුනින්දවංශ හිමි 717693412
5 ඊඩි/1/8/1/කළු/05 කළු/ ක්‍ෂේත‍්‍රාරාම මහ   පිරිවෙන කන්දේවිහාරයඅළුත්ගම පූජ්‍ය මාගල රාහුල හිමි 717511453
6 ඊඩි/1/8/1/කළු/06 කළු/ශ‍්‍රී පුර්වාරාම ධර්මවිජය මූලික  පිරිවෙනදකුණු කළුතර පූජ්‍ය මෙදේරිපිටියේ රාහුල හිමි 713362006
7 ඊඩි/1/8/1/කළු/07 කළු/ප‍්‍රවචනෝදය මහ පිරිවෙන, මොල්ලියගොඩවාද්දුව පූජ්‍ය තල්පිටියේ ධම්මරතන හිමි 714401214
8 ඊඩි/1/8/1/කළු/09 කළු/ නාලන්දා විද්‍යායතන  පිරිවෙන, කුඩාඋඩුවහොරණ පූජ්‍ය ඉංගිරියේ උදිත  හිමි 342254482
9 ඊඩි/1/8/1/කළු/10 කළු/ ශ‍්‍රී සෞගත විද්‍යාල මූ.  පිරි.රන්කොත් විහාරයපානදුර පූජ්‍ය වැහිගල කස්සප හිමි 773771636
10 ඊඩි/1/8/1/කළු/11 කළු/ ශ‍්‍රී සුමංගල විද්‍යායතන පිරිවෙන, පාන්තියමතුගම පූජ්‍ය ඉඹුලේතැන්නේ වජිර හිමි 071 – 8023207
11 ඊඩි/1/8/1/කළු/12 කළු/ විද්‍යාසාර විද්‍යායතන පිරිවෙන, කළුතර – උතුර පූජ්‍ය එළමල්පොත පඤ්ඤාතිස්ස හිමි 342229274
12 ඊඩි/1/8/1/කළු/13 කළු/ සද්ධර්මාකර  විද්‍යායතන පිරිවෙන, පිංවත්තපානදුර පූජ්‍ය කොහොලානේ වසුබන්‍ධු හිමි 714511906
13 ඊඩි/1/8/1/කළු/14 කළු/ ග‍්‍රන්ථාකාර මූලික  පිරිවෙන, තෙබුවන පූජ්‍ය කරතොට ධම්මසිරි හිමි 0712321316
14 ඊඩි/1/8/1/කළු/15 කළු/ ප‍්‍රතිරාජ මහ පිරිවෙන,  අගලවත්ත පූජ්‍ය පිඹුරේ සෝමරතන හිමි 718023191
15 ඊඩි/1/8/1/කළු/16 කළු/ශ‍්‍රී අභයරාජ මූලික  පිරිවෙන නාරවිලමතුගම පූජ්‍ය මාදම්පේ ධම්මින්ද හිමි 077 – 6346280
16 ඊඩි/1/8/1/කළු/18 කළු/ විද්‍යාරත්න විද්‍යායතන  පිරිවෙන පානදුර පාරහොරණ පූජ්‍ය ඔපල්පේ ඤාණසිරි හිමි
17 ඊඩි/1/8/1/කළු/19 කළු/ සිරි ඉන්ද්‍රසභ මූලික  පිරිවෙන බෝපිටියමතුගම පූජ්‍ය පුහාඹුගොඩ විජිතනන්ද හිමි 071 – 9970026
18 ඊඩි/1/8/1/කළු/20 කළු/ විද්‍යාරාම විද්‍යායතන පිරිවෙන, මීගහතැන්න පූජ්‍ය පෑබොටුවේ සුරියවිමල හිමි 342284004
19 ඊඩි/1/8/1/කළු/22 කළු/ ධර්මාරාම මූලික  පිරිවෙන දෙදියවලවස්කඩුව පූජ්‍ය කදුරුදූවේ සුගතවංශ හිමි 777307058
20 ඊඩි/1/8/1/කළු/23 කළු/ ශ‍්‍රී සද්ධර්මෝදය මූලික  පිරිවෙන වලපොලපානදුර පූජ්‍ය වත්තේගෙදර අරියසිරි හිමි 718111989
21 ඊඩි/1/8/1/කළු/24 කළු/ ශ‍්‍රී ඥාණාලෝක මහ පිරිවෙන අතුරබුලත්සිංහල පූජ්‍ය කොබවක නාලක  හිමි 754005603
22 ඊඩි/1/8/1/කළු/25 කළු/ විද්‍යාශේඛර මූලික  පිරිවෙන බැල්ලපිටියහොරණ පූජ්‍ය කොස්වානේ් නන්දසාර හිමි 718420168
23 ඊඩි/1/8/1/කළු/26 කළු/ ගල්ලෙන රජමහවිහාර මහ  පිරි වරකාගොඩනෑබොඩ පූජ්‍ය කිතුල්ගොඩ දේවානන්ද හිමි 718074574
24 ඊඩි/1/8/1/කළු/28 කළු/ ශ‍්‍රී දස්සනසාර ධර්මායතන මූලික පිරි‌ෙවෙන, බෝම්බූවලකළුතර පූජ්‍ය දනවල චන්දවිමල  හිමි 718362920
25 ඊඩි/1/8/1/කළු/29 කළු/ සිරි සරණංකර මහ  පිරි  අශෝකාරාමයකළුතරඋතුර  පූජ්‍ය වැලිකල පඤ්ඤාකර හිමි 034 – 2238675
26 ඊඩි/1/8/1/කළු/30 කළු/ සිරි නන්දන ත‍්‍රිපිටක ධර්මායතන මහ පිරිමලේගොඩපයාගල පූජ්‍ය පලාතොට පඤ්ඤානන්‍ද හිමි 714485375
27 ඊඩි/1/8/1/කළු/31 කළු/ ශ‍්‍රී විමලකිර්ති  මූලික  පිරිවෙන කෙසෙල්වත්ත, පානදුර පූජ්‍ය කෝංගල තිලකසෝම  හිමි 714401166
28 ඊඩි/1/8/1/කළු/33 කළු/ශ‍්‍රී විජයසෞගත මහ පිරිවෙන  වලාන, පානදුර පූජ්‍ය පින්වත්තේ අනුරුද්ධ හිමි 714393591
29 ඊඩි/1/8/1/කළු/34 කළු/ විද්‍යාවර්ධන මූලික  පිරිවෙන දීපාලෝක විහාරය,ඉංගිරිය පූජ්‍ය නමිබපාන සුදම්ම හිමි
30 ඊඩි/1/8/1/කළු/35 කළු/පාහියන් ජාත්‍යාන්තර භික්‍ෂු පුහුණු පිරිවෙන,  බුලත්සිංහල පූජ්‍ය උස්ගල වප්ප හිමි 718548582
31 ඊඩි/1/8/1/කළු/36 කළු/ ශ‍්‍රී උපරතන  මූලික  පිරිවෙන ලෙව්වන්දුව, වැලිපැන්න පූජ්‍ය මහවැව සුගතසිරිහිමි 714436891
32 ඊඩි/1/8/1/කළු/37 කළු/ ශ‍්‍රී ඝනානන්ද මූලික  පිරිවෙන  වීදාගම, බණ්ඩාරගම පූජ්‍ය වෙලචහල ජනානන් හිමි 714927641
33 ඊඩි/1/8/1/කළු/38 කළු/ සිරි මහ මිහිදු මූලික  පිරිවෙන   සමුද්‍රාරාමය,  වාද්දුව පූජ්‍ය හල්වතුරේ චන්දරතන හිමි
34 ඊඩි/1/8/1/කළු/39 කළු/ සුනන්දාරාම  මූලික  පිරිවෙන   ඕවිටිගල, මතුගම පූජ්‍ය  ඕවිටිගල සුමේධ  හිමි
35 ඊඩි/1/8/1/කළු/40 කළු/ ශ‍්‍රී ගංගාතිලක මූලික  පිරිවෙන කෙසෙල්වත්ත, පානදුර පූජ්‍ය කොටනෙලූවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි
36 ඊඩි/1/8/1/කළු/41 කළු/ශ‍්‍රී පුඤ්ඤාරතන මූලික  පිරිවෙන කිඳෙල්පිටිය, මීල්ලෑව පූජ්‍ය පරගහකැලේ නාලක හිමි
37 ඊඩි/1/8/1/කළු/42 කළු/ ශ‍්‍රී ධර්මායතන භික්‍ෂු පුහුණු මූ පිරි උඩවෙල පාර,  අගලවත්ත පූජ්‍ය මහගම ජනානන්ද හිමි
38 ඊඩි/1/8/1/කළු/43 කළු/ වික‍්‍රමශීලා මහ පිරිවෙන,  බණ්ඩාරගම පූජ්‍ය රොටුඹ පේමරතන හිමි
39 ඊඩි/1/8/1/කළු/44 කළු/ සිරි සීලසුමන මූලික  පිරිවෙන කළුවාමෝදර, අළුත්ගම පූජ්‍ය මොරගල්ලේ අරියවිමල හිමි
40 ඊඩි/1/8/1/කළු/45 කළු/ ශ‍්‍රී සරණතිස්ස මූලික  පිරිවෙන මොරගහහේන, මිල්ලෑව පූජ්‍ය දිවලකඩ සද්ධාතිස්ස හිමි
41 ඊඩි/1/8/1/කළු/46 කළු/ විද්‍යාසෝම මූලික පිරිවෙන, ශ‍්‍රී මහා බෝධි විහාරය, මොරොන්තුඩුව පූජ්‍ය විහාරමුල්ලේ සුමනරතන හිමි
42 ඊඩි/1/8/1/කළු/47 කළු/ ශ‍්‍රී පඤ්ඤානන්ද මූලික පිරිවෙන, මං හන්දිය, කාලවිල, බේරුවල පූජ්‍ය දාම්මල සුමන හිමි
43 ඊඩි/1/8/1/කළු/48 කළු/ විජයගිරි මූලික  පිරිවෙන, කෝරලඉම, ගෝ්නපොල හංදිය පූජ්‍ය දෙනගම ඤාණින්ද හිමි
44 ඊඩි/1/8/1/කළු/49 කළු/ ශ‍්‍රී ධම්මාලෝක මූලික  පිරිවෙන රැුටියල, ගෝවින්න පූජ්‍ය මොරපිටියේ ධම්මතිලක හිමි
45 ඊඩි/1/8/1/කළු/50 කළු/ශ‍්‍රී ධම්මරතන මූලික  පිරිවෙන, ශ‍්‍රී නන්දාරාමය, කඳන්හේන, හොරණ පූජ්‍ය කොබවක සීවලි හිමි
46 ඊඩි/1/8/1/කළු/51 කළු/සිරි පේමරතන මූලික පිරිවෙන,  බණ්ඩාරගම
Tnfí msßfjfka f;dr;=re wou wm fjí wvúhg tl;= lrkak fyda we;=,;a l< f;dr;=re fjkia lsÍug fu;ekska msúi wka;¾cd, fmdaruh ksjerÈj mqrjd tjkak
පිවිසෙන්න

By |2018-12-02T13:36:14+00:00December 2nd, 2018|පිරිවෙන්, පුවත්|0 Comments

Leave A Comment