ගම්පහ

ලි.ප. අංකය පිරිවෙනේ නම, ලිපිනය පරිවෙණාධිපති හිමිගේ නම දුරකථන අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය
Ed/3/8/8/minu/17 මිනු ශ්‍රි නාලන්දා මහ පිරිවෙන පූජ්‍ය කඩිගමුවේ නන්ද හිමි 0712456534 / 0332273717 [email protected]
Tnfí msßfjfka f;dr;=re wou wm fjí wvúhg tl;= lrkak fyda we;=,;a l< f;dr;=re fjkia lsÍug fu;ekska msúi wka;¾cd, fmdaruh ksjerÈj mqrjd tjkak
පිවිසෙන්න

By |2019-01-13T04:00:59+00:00January 13th, 2019|පිරිවෙන්|0 Comments

Leave A Comment