සංස්කෘත අක්ෂර නිවැරදිව ලියමු – ව්‍යංජන අක්ෂර – 2 වන පාඩම

Home/Uncategorized/සංස්කෘත අක්ෂර නිවැරදිව ලියමු – ව්‍යංජන අක්ෂර – 2 වන පාඩම

සංස්කෘත අක්ෂර නිවැරදිව ලියමු – ව්‍යංජන අක්ෂර – 2 වන පාඩම

සංස්කෘත භාෂාවේ අක්ෂර නිවැරදිව ලියන අයුරු මෙම වීඩියෝ එකෙන් ඔබට ඉගෙනගැනීමට පුළුවන්. මෙය මුලික පිරිවෙන් 1 වන වසර පෙලපොතේ පළමු පාඩමට අනුව සකසා ඇත.

ඔබේ පිරිවෙණත් එකතු කරන්න

ඔබේ පිරිවෙණත් අප වෙබ් අඩවිය තුළ ලියා පදිංචි කිරීමෙන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය සහ ආචාර්ය ශිෂ්‍ය තොරතුරු සැනෙකින් ලබා ගැනීමට හැක 
මෙතැනින් පිවිසෙන්න
පිරිවෙන් තොරතුරු එකතු කිරීම් සඳහා ඔබට gmail account එකක් තිබිය තිබිය යුතුය. gmail account එකක් සාදා ගන්නා ආකාරය දැන ගන්න මෙතැනින් පිවිසෙන්න.

ඡන්දස් ශාස්ත්‍රය සහ වෘත්ත රත්නාකරය

By |September 24th, 2020|Categories: ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන මධ්‍ය​ම, සංස්කෘත|

Comments Off on ඡන්දස් ශාස්ත්‍රය සහ වෘත්ත රත්නාකරය

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

By |June 25th, 2020|Categories: අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, විභාග, සංස්කෘත|

සංස්කෘත ව්‍යාකරණ

By |May 14th, 2020|Categories: දොරගල නාරද හිමි, ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන අවසා​න, ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්​භ, ප්‍රාචීන මධ්‍ය​ම, මාතර දිස්ත්‍රික්කය, සංස්කෘත, සංස්කෘත ව්‍යාකර​ණ|Tags: |

න්‍යාය බිංදුව

By |May 13th, 2020|Categories: ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන අවසා​න, මාතර දිස්ත්‍රික්කය, සංස්කෘත|Tags: |

පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – ව්‍යාකරණ සහ පිළිතුරු ලියන අයුරු

By |May 7th, 2020|Categories: විභාග, සංස්කෘත, සංස්කෘත ව්‍යාකර​ණ|Tags: |

Comments Off on පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – ව්‍යාකරණ සහ පිළිතුරු ලියන අයුරු
By |2019-05-28T02:45:24+00:00May 28th, 2019|Uncategorized|0 Comments

Leave A Comment