සංස්කෘත අක්ෂර නිවැරදිව ලියමු – ස්වර – 1 වන පාඩම

Home/සංස්කෘත/සංස්කෘත අක්ෂර නිවැරදිව ලියමු – ස්වර – 1 වන පාඩම

සංස්කෘත අක්ෂර නිවැරදිව ලියමු – ස්වර – 1 වන පාඩම

සංස්කෘත භාෂාවේ අක්ෂර නිවැරදිව ලියන අයුරු මෙම වීඩියෝ එකෙන් ඔබට ඉගෙනගැනීමට පුළුවන්. මෙය මුලික පිරිවෙන් 1 වන වසර පෙලපොතේ පළමු පාඩමට අනුව සකසා ඇත.

September 2020

June 2020

May 2020

සංස්කෘත ව්‍යාකරණ

By |May 14th, 2020|Categories: දොරගල නාරද හිමි, ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන අවසා​න, ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්​භ, ප්‍රාචීන මධ්‍ය​ම, මාතර දිස්ත්‍රික්කය, සංස්කෘත, සංස්කෘත ව්‍යාකර​ණ|Tags: |

න්‍යාය බිංදුව

By |May 13th, 2020|Categories: ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන අවසා​න, මාතර දිස්ත්‍රික්කය, සංස්කෘත|Tags: |

පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – ව්‍යාකරණ සහ පිළිතුරු ලියන අයුරු

By |May 7th, 2020|Categories: විභාග, සංස්කෘත, සංස්කෘත ව්‍යාකර​ණ|Tags: |

Comments Off on පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – ව්‍යාකරණ සහ පිළිතුරු ලියන අයුරු
By |2019-06-02T18:40:39+00:00May 26th, 2019|සංස්කෘත|0 Comments

Leave A Comment