සංස්කෘත අක්ෂර නිවැරදිව ලියමු – ස්වර – 1 වන පාඩම

Home/සංස්කෘත/සංස්කෘත අක්ෂර නිවැරදිව ලියමු – ස්වර – 1 වන පාඩම

සංස්කෘත අක්ෂර නිවැරදිව ලියමු – ස්වර – 1 වන පාඩම

සංස්කෘත භාෂාවේ අක්ෂර නිවැරදිව ලියන අයුරු මෙම වීඩියෝ එකෙන් ඔබට ඉගෙනගැනීමට පුළුවන්. මෙය මුලික පිරිවෙන් 1 වන වසර පෙලපොතේ පළමු පාඩමට අනුව සකසා ඇත.

March 2021

September 2020

June 2020

May 2020

By |2019-06-02T18:40:39+00:00May 26th, 2019|සංස්කෘත|0 Comments

Leave A Comment