මෙන්න ඔබට අනගි අවස්ථාවක් දැන් ඔබට පුළුවන් Online වැඩකරල සල්ලි හොයන්න.

මොකද කරන්න තියෙන්නේ?

01. පිරිවෙණ.lk වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වෙන්න. (ලියාපදිංචි වෙන්නෙ කොහොමද කියල මෙතනින් බලන්න)

02. දැන් පුළුවන් ඔබට ලිපි එකතු කරන්න. (ලිපියක් එකතු කරන අයුරු බලන්න)

  1. මාතෘකාව නිවැරදිව එක් කලයුතුය.
  2. වර්ගීකරණය නිවැරදිව තේරිය යුතු ය.
  3. මාතෘකාවට ඇතුලත් .png format පින්තුරයක් එක් කලයුතුය. (500*314 px)(පින්තුරයක් නිර්මාණය කරගන්න අයුරු බලන්න)

03. ඔබ විසින් ලිවිය යුත්තේ පහත සඳහන් විභාග සඳහා අවශ්‍ය ලිපි පමණී.

  1. මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගයට වැදගත්වන ලිපි.
  2. ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ විභාගයට වැදගත්වන ලිපි. (නව විෂය නිර්දේශය)
  3. ප්‍රාචීන මධ්‍ය​ම  විභාගයට වැදගත්වන ලිපි. (නව විෂය නිර්දේශය)
  4. ප්‍රාචීන අවසා​න විභාගයට වැදගත්වන ලිපි. (නව විෂය නිර්දේශය)

04. වෙබ් අඩවි වලින් උපුටා නොගත යුතුයි. (එය මෘදුකාංගයක් මඟින් පරීක්ෂා කර බලනු ඇත)

05. සිංහල අක්ෂර නිවැරදිව ටයිප් කරතිබිය යුතුයි. (සිංහල ඔන්ලයින් ටයිප් කරන ලෙහෙසිම ක්‍රම බලන්න)

06. එක් ලිපියක වච​න 550 කට නොඅඩු විය යුතුයි. වචන 550 කට වැඩි ලිපියක් නම් එය ලිපි 2ක් ලෙස පලකිරීමට හැක. සෑම ලිපියකම වචන 550 කට නොඅඩු විය යුතු ය.

ඉහත අයුරින් සාර්ථකව ලිපි සම්පාදනය කරදීමෙන් ඔබට එක් ලිපියකට රු.100/= මුදලක් ගෙවනු ලැබේ. එය ඔබබේ බැංකු ගිණුමකට ​හෝ ඔබ විසින් ලබාදෙන ජංගම දුරකථන අංකයකට රීලෝඩ් එකක් ලෙස ලබාදෙනු ලැබේ.  විමසීම් – 0718284753 (whatsApp)