වෙබ් අඩවියක් අතේ ඇති මුදල​ට

Home/IT, පුවත්/වෙබ් අඩවියක් අතේ ඇති මුදල​ට

වෙබ් අඩවියක් අතේ ඇති මුදල​ට

අතේ ඇති මුදලට ඔබටත් වෙබ් අඩවියක්

ඔබට අපෙන් ලැබෙන පහසුකම්

වේග​ය

වෙබ් බ්‍රව්සරය තුළ ඔබේ වෙබ් අඩවිය ඉතා ඉක්මණින් පූරණ​ය(ලෝඩ්) කිරීම සදහා සුවිශේසී යෙදුම් භාවිතය.

බිද වැටීම් නැ​ත

යාවත් කාලීන කිරීම්වලදී හැර ඔබේ වෙබ් අඩවිය කිසිදු බිදවැටීමකට ලක් නොවන ලෙස වගකීමෙන් කටයුතු කිරීම.

ආකර්ශනීය නිමා​ව

ඔබේ අවශ්‍යතාවයට ගැළපෙන අයුරින් වෙබ් අඩවියේ නිමාව සැ​කසිය හැකි ප්‍රවීන වෙබ් අඩවි නිර්මාණ කරණය.

ඉහළ ආරක්ෂා​ව

ඔබේ වෙබ් අඩවියේ සියලු දත්ත සදහා පූර්ණ වගකීමක් ලබා දීමට අප කටයුතු කරමු.

වාර්ෂික මිල ගණන්

විහාරස්ථාන සදහා

RS.10,000/=වාර්ෂිකව
 • වෙබ් අඩවි 1 යි
 • .com /.lk / .org වෙබ් ලිපිනයක්
 • 5 GB ධාරිතාව
 • වෙබ් පිටු 25 යි
 • 10 විද්‍යුත් ලිපි​න
 • දින 7 / පැය 24 යාවත්කාලීන කිරීම්
 • Cpanel ස්ථාපනය කරඇත
 • Responsive (ඕනෑම device එකකට අනුකූලවේ)
 • සීමා රහිත Bandwidth
 • Google Map සංකලනය කිරීම
 • facebook පිටුවක්

පුද්ගලික

RS.20,000/=වාර්ෂිකව
 • වෙබ් අඩවි 2 යි
 • .com /.lk / .org වෙබ් ලිපිනයක්
 • 5 GB ධාරිතාව
 • වෙබ් පිටු 50 යි
 • 10 විද්‍යුත් ලිපි​න
 • දින 7 / පැය 24 යාවත්කාලීන කිරීම්
 • Cpanel ස්ථාපනය කරඇත
 • Responsive (ඕනෑම device එකකට අනුකූලවේ)
 • සීමා රහිත Bandwidth
 • Google Map සංකලනය කිරීම
 • facebook පිටුවක්

සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර සදහා

RS.40,000/=වාර්ෂිකව
 • වෙබ් අඩවි 3 යි
 • .com /.lk / .org වෙබ් ලිපිනයක්
 • 10 GB ධාරිතාව
 • වෙබ් පිටු සීමාවක් නැත
 • 100 විද්‍යුත් ලිපි​න
 • දින 7 / පැය 24 යාවත්කාලීන කිරීම්
 • Cpanel ස්ථාපනය කරඇත
 • Responsive (ඕනෑම device එකකට අනුකූලවේ)
 • සීමා රහිත Bandwidth
 • Google Map සංකලනය කිරීම
 • facebook පිටුවක්
 • Content Management System *

ව්‍යාපාර සදහා

RS.65,000/=වාර්ෂිකව
 • වෙබ් අඩවි 3 යි
 • .com /.lk / .org වෙබ් ලිපිනයක්
 • 10 GB ධාරිතාව
 • වෙබ් පිටු සීමාවක් නැත
 • 100 විද්‍යුත් ලිපි​න
 • දින 7 / පැය 24 යාවත්කාලීන කිරීම්
 • Cpanel ස්ථාපනය කරඇත
 • Responsive (ඕනෑම device එකකට අනුකූලවේ)
 • සීමා රහිත Bandwidth
 • Google Map සංකලනය කිරීම
 • facebook පිටුවක්
 • Content Management System *
 • User Management*
 • Order Management System*
 • Order Management System
 • Payment Gateway Integration
 • Advance CMS Features
 • Basic SEO Optimization

අදම කතා කරන්න – 0761387577 / 0718284753(whatsapp/viber)

2020-06-27T12:50:12+00:00