වෙබ් අඩවියක් අතේ ඇති මුදල​ට

Home/IT, පුවත්/වෙබ් අඩවියක් අතේ ඇති මුදල​ට

වෙබ් අඩවියක් අතේ ඇති මුදල​ට

අතේ ඇති මුදලට ඔබටත් වෙබ් අඩවියක්

ඔබට අපෙන් ලැබෙන පහසුකම්

වේග​ය

වෙබ් බ්‍රව්සරය තුළ ඔබේ වෙබ් අඩවිය ඉතා ඉක්මණින් පූරණ​ය(ලෝඩ්) කිරීම සදහා සුවිශේසී යෙදුම් භාවිතය.

බිද වැටීම් නැ​ත

යාවත් කාලීන කිරීම්වලදී හැර ඔබේ වෙබ් අඩවිය කිසිදු බිදවැටීමකට ලක් නොවන ලෙස වගකීමෙන් කටයුතු කිරීම.

ආකර්ශනීය නිමා​ව

ඔබේ අවශ්‍යතාවයට ගැළපෙන අයුරින් වෙබ් අඩවියේ නිමාව සැ​කසිය හැකි ප්‍රවීන වෙබ් අඩවි නිර්මාණ කරණය.

ඉහළ ආරක්ෂා​ව

ඔබේ වෙබ් අඩවියේ සියලු දත්ත සදහා පූර්ණ වගකීමක් ලබා දීමට අප කටයුතු කරමු.

නම්‍යශීලී මිල ගණන්

අපි ලග තියෙනවා ඔබට ගැලපෙනම වෙබ් අඩවි පැකේජ​ය

පහත මිලගණන් වාර්ෂිකව ගෙවියයුතු මිලගණන් වේ.

විහාරස්ථාන සදහා

රැ.10,000/=

වෙබ් අඩවි 1 යි.
5 GB ධාරිතාව

වෙබ් පිටු 25 යි

10 විද්‍යුත් ලිපි​න

දින 7 / පැය 24 යාවත්කාලීන කිරීම්

Cpanel ස්ථාපනය කරඇත

GET STARTED!

පුද්ගලික

රු.20,000/=

වෙබ් අඩවි 1 යි.

5 GB ධාරිතාව

වෙබ් පිටු 50 යි

50 විද්‍යුත් ලිපි​න

දින 7 / පැය 24 යාවත්කාලීන කිරීම්

Cpanel ස්ථාපනය කරඇත

GET STARTED!

ව්‍යාපාර

රැ.40,000/=

වෙබ් අඩවි 1 යි.

10 GB ධාරිතාව

වෙබ් පිටු සීමාවක් නැත

100 විද්‍යුත් ලිපි​න

දින 7 / පැය 24 යාවත්කාලීන කිරීම්

Cpanel ස්ථාපනය කරඇත

GET STARTED!

අදම කතා කරන්න – 0761387577 / 0718284753(whatsapp/viber)

2020-05-16T05:35:12+00:00