වෙබ් අඩවියක් අපිම හදමු – 16 වන පාඩම

Home/IT/වෙබ් අඩවියක් අපිම හදමු – 16 වන පාඩම

වෙබ් අඩවියක් අපිම හදමු – 16 වන පාඩම

මෙම වීඩ්යෝ එකෙන් වර්ඩ්ප්‍රෙස් වෙබ් සයිට් එකකට USERS ලා එකතු කරගන්න හැටි ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්.  😀 

පිරිවෙන්හි ඉංග්‍රීසි හා තොරතුරු තාක්ෂණයත් ඉගැන්විය යුතුයි – ජනපති

By |June 19th, 2020|Categories: IT, පුවත්|

ශ්‍රී ලංකා අන්තර්ජාල පිරිවෙණ 5 වසර සිසුන් සඳහා පරිශීලක නාම සහ මුරප​ද

By |May 19th, 2020|Categories: IT, අධ්‍යාපනික, පුවත්|

By |2019-06-02T18:40:57+00:00May 25th, 2019|IT|0 Comments

Leave A Comment