කලාකරඹෑවේ ශ්‍රී විද්‍යාධාර මහ පිරිවෙණේ කොරෝනා වසංගතය දුරුවේවා යන පැතුමින් උදෑසන කිරිආහාර පූජාව සහ රතන සූ​ත්‍ර දේශනාව අද උදෑසන පිරිවෙණේ දී අතිපූජනීය පරිවෙණාධිපති කලාකරඹෑවේ ධම්මකිත්ත හිමි , ආචාර්ය මණ්ඩලය සහ සිසුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වුණි.