මෙම ලිපියේ ඇමුණුම් 3 ක් අඩංගු වේ.

1. වෙසක් සතිය තුළ කටයුතු කළ යුතු ආකාරය දැක්වෙන ලිපිය (බාගත කරගන්න)
2. රතන සූත්‍ර දේශනාව ඇතුලත් හඩ පටයක් (බාගත කරගන්න)
3. පිරිවෙන් සහ සීල මාතා තොරතුරු ලබා ගැනීමේ පෝරමයේ යතුරු ලියනය කළ හැකි පිටපතක්. (බාගත කරගන්න)

රතන සූත්‍ර දේශනාව ඇතුලත් හඩ පටය – දැන් ශ්‍රවණය කරන්න

1. වෙසක් සතිය තුළ කටයුතු කළ යුතු ආකාරය දැක්වෙන ලිපිය