• ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය ත්‍රිපිටක ධර්මය – 5 වසර – මාතර සිරි මංගල පිරිවෙණේ තරිඳු සම්පත් මහත්මා විසින් සකසා ඇත. DOWNLOAD

  • මූලික පිරිවෙන් පෙළ පොත්. DOWNLOAD

  • මූලික පිරිවෙන් පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර. DOWNLOAD

වීඩියෝ ඉගැන්වීම් ආධාර​ක

ඔබ ළග තිබෙන මෙම විෂයට අදාළ වටිනා ලිපි, ලේඛන, විඩියෝ, ඕඩියෝ අප වෙත එවන්න. ඔබේ නමින් කාගේත් ප්‍රයෝජනය පිණිස මෙහි පලකරමු.

WhatsApp 0718284753