අධ්‍යාපන ක්ෂේස්ත්‍රය තුල මෙම වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන තුන් අවුරුදු වැඩ සැලැස්ම පිලිබදව අවබෝධයක් නැති අයගේ පහසුව පිණිස මෙම ආදර්ශ සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරමු. Microsoft word ෆෝමැට් එකෙන් ඔබට මෙය බාගත කරගෙන ඔබේ අධ්‍යාපන ආයතනයට සුදුසු පරිදි වෙනස් කරගෙන සකසා ගන්න.  තුති තලංගල්ලේ රතන හිමිට