2021 වර්ෂයේ දෙමළ භාෂා දිනය නිමිති කොටගෙන මාර / සමුද්‍රගිරි පිරිවෙණේ පවත්වන්නට යෙදුණු වැඩසටහන. කෘත්‍යාධිකාරී පූජ්‍ය තාරපේරියේ සරණ හිමියන් සහ පරිවෙණාධිපති පූජ්‍ය අඹදණ්​ඩේගම පඤ්ඤාසිරි හිමියන් ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සහයෝගය ඇතිව මෙම වැඩසටහන 2021.03. 10 වන දින පරිවේණස්ථානයේ දී සිදු කෙරිණි.

ශාස්ත්‍රපති දෙමළ භාෂා ගුරු උපදේශක දොරගල නාරද හිමි  😀

පින්තූර