හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමියෝ (1827-1891)

By |2019-05-30T15:02:24+00:00May 30th, 2019|චරිත කථා|

වසර 1827 ජනවාරි විසිවැනි දින වලාකුලුගේ දොන් ජහානිස් අබේවීර ගුණවර්දන [...]