සෞඛ්‍ය කෙටි ප්‍රශ්න -මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය

By |2020-06-17T15:16:51+00:00June 17th, 2020|අන්තර්ජාල පිරිවෙ​ණ, ප්‍රශ්න පත්‍ර|

අන්තර්ජාල පිරිවෙන මගින් පවත්වන්නට  යෙදුණු දේශනය - සෞඛ්‍ය කෙටි ප්‍රශ්න [...]