සුමන හිමි

Home/Tag: සුමන හිමි

බුද්ධ ධර්මය – දෙව​න වාරයට අදාළ පාඩම් මාලාව

By |2019-06-05T07:22:53+00:00June 2nd, 2019|බුද්ධ ධර්මය|

උසස් පෙළ කළා විෂය ධාරාවට [...]

බුද්ධ ධර්මය – පලමු වාරයට අදාළ පාඩම් මාලාව

By |2019-06-02T04:34:34+00:00May 31st, 2019|අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර, බුද්ධ ධර්මය|

උසස් පෙළ කළා විෂය ධාරාවට [...]

ධනෝපායනය පරිභෝජනය සුරක්ෂිතභාවය කළමනාකරණය සහ ජීවන දර්ශනය

By |2019-05-24T01:58:03+00:00May 21st, 2019|බුද්ධ ධර්මය|

බුදු දහමේ ධනය පිලිබදව ඇති [...]

ශ්‍රද්ධාව භක්තිය අමූලිකා ශ්‍රද්ධාව ආකාරවතී ශ්‍රද්ධාව

By |2020-05-09T08:07:03+00:00May 21st, 2019|බුද්ධ ධර්මය|

 

උසස් පෙළ බුද්ධ ධර්මය 3 වන වාරයේ විෂය නිර්දේශයට අදාළ පාඩම් මාලාව

By |2019-05-24T02:01:17+00:00May 21st, 2019|බුද්ධ ධර්මය|

අප වෙබ් අඩවියට මෙම පාඩම ලබාදුන් රාජකීය පණ්ඩිත ශ්‍රී [...]

උ.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය – බුද්ධ ධර්මය

By |2019-05-22T05:32:04+00:00March 18th, 2019|අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර, බුද්ධ ධර්මය, විභාග|

[pdf-embedder url="https://pirivena.lk/wp-content/uploads/2019/03/prasnottara-malawa.pdf" title="prasnottara malawa"]