පුජ්‍ය වැලිගම ශ්‍රී සුමංගල ස්වාමින්වහන්සේ

By |2019-05-30T14:56:48+00:00May 30th, 2019|චරිත කථා|

වසර 1825 දී වැලිගම ධනවත් පව්ලක උපත ලැබූ සුමංගල හිමියෝ [...]