සමාන වචන

By |2019-06-14T17:31:06+00:00June 14th, 2019|සිංහල|

පාර - මාවත, මාර්ගය, මග අම්මා - මව, මෑණියන්, [...]