පුජ්‍ය වැලිවිට ශ්‍රී සරණංකර සඟරජ හිමි

By |2019-05-30T14:44:07+00:00May 30th, 2019|චරිත කථා|

ක්‍රිස්තු පුර්ව 250 වසරේ මහින්ද හිමියන්ගේ පැමිණීමත් සමග ලංකාවේ බෞද්ධාගම [...]