විනය නීති හා ඒවා පැනවීමේ පසුබිම‍.

By |2019-06-07T17:59:54+00:00June 7th, 2019|පාලි|

බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වී විසි වසක් යන තුරු [...]