ශ්‍රි ලංකාවේ රජවරැ

By |2019-06-05T05:45:56+00:00June 5th, 2019|අධ්‍යාපනික, ඉතිහාසය|

නාමය කාලය පාලන කාලය (අවුරුදු) සටහන් 1 විජය ක්‍රි.පූ. 543-505 [...]