මාතර දිස්ත්‍රික්කය

Home/Tag: මාතර දිස්ත්‍රික්කය

අමාවතුර – ගුරුළුගෝමි

By |2020-06-21T05:01:50+00:00May 21st, 2020|දොරගල නාරද හිමි, ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන අවසා​න, පොත්, සිංහල|

අමාවතුර - ගුරුළුගෝමි  අවසාන උපාධි  WhatsApp grup හි පලකරන ලද [...]

අනුරාධපුර බිතුසිතුවම්

By |2020-05-14T13:07:32+00:00May 14th, 2020|දොරගල නාරද හිමි, ප්‍රාචීන අවසා​න, මාතර දිස්ත්‍රික්කය, සිංහල|

ප්‍රාචීන අවසාන උපාධියට නියමිත මෙම ලිපියෙන් අනුරාධපුර බිතුසිතුවම් ගැන විස්තර [...]

Comments Off on අනුරාධපුර බිතුසිතුවම්

අනුරාධපුර හා පොළොන්නරු යුගයේ බිතුසිතුවම්

By |2020-05-14T08:07:14+00:00May 14th, 2020|දොරගල නාරද හිමි, ප්‍රාචීන අවසා​න, මාතර දිස්ත්‍රික්කය, සිංහල|

මෙම ලිපිය අප වෙත ලබා දුන්නේ නාමල්තලාවේ දමිත හිමි සහ [...]

Comments Off on අනුරාධපුර හා පොළොන්නරු යුගයේ බිතුසිතුවම්

සංස්කෘත ව්‍යාකරණ

By |2020-05-14T07:43:14+00:00May 14th, 2020|දොරගල නාරද හිමි, ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන අවසා​න, ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්​භ, ප්‍රාචීන මධ්‍ය​ම, මාතර දිස්ත්‍රික්කය, සංස්කෘත, සංස්කෘත ව්‍යාකර​ණ|

සියලු විභාගවලට අවශ්‍ය කරන සංස්කෘත ව්‍යාකරණ ලිපියකි.

න්‍යාය බිංදුව

By |2020-06-21T05:04:18+00:00May 13th, 2020|ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන අවසා​න, මාතර දිස්ත්‍රික්කය, සංස්කෘත|

මෙම ලිපිය අප වෙත ලබා දුන්නේ නාමල්තලාවේ දමිත හිමි සහ [...]

ගුරු උපදේශක මණ්ඩලය – මාතර

By |2020-05-14T05:45:45+00:00May 13th, 2020|ගුරු උපදේශකවරු, දොරගල නාරද හිමි, මාතර දිස්ත්‍රික්කය|

උපදේශක මණ්ඩලය - 2020  

මුලික පිරිවෙන් ප්‍රථම වාර පරීක්ෂණය – 2018 – ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2020-06-18T04:33:55+00:00May 13th, 2020|දොරගල නාරද හිමි, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, මාතර දිස්ත්‍රික්කය|

මිරිස්ස වෙහෙරගල්ල සමුද්‍රගිරි පිරිවෙනේ 2018 වර්ෂයේ ප්‍රථමවාර පරීක්ෂණයේ ලබා දුන් [...]

Comments Off on මුලික පිරිවෙන් ප්‍රථම වාර පරීක්ෂණය – 2018 – ප්‍රශ්න පත්‍ර

මාතර දිස්ත්‍රික්කය

By |2020-05-13T16:13:45+00:00May 9th, 2020|දොරගල නාරද හිමි, පිරිවෙන්, මාතර දිස්ත්‍රික්කය|

අනු අංකයලි. අංකය පිරිවෙණ සහ ලිපිනය පරිවේනාධිපති දු.කථනවිද්‍යුත්1      46මාර/ සමුද්‍රගිරි [...]

Comments Off on මාතර දිස්ත්‍රික්කය