මහනුවර

Home/Tag: මහනුවර

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්

By |2020-06-18T07:23:59+00:00November 23rd, 2018|පිරිවෙන්|

ලි.ප. අංකය පිරිවෙනේ නම සහ ලිපිනය පරිවෙනාධිපති හිමිගේ නම [...]