බලංන්ගොඩ සමිත හිමි

Home/Tag: බලංන්ගොඩ සමිත හිමි

මහා විහාර සම්ප්‍රදාය හා අභය ගිරි සම්‍ප්‍රදාය

By |2019-06-14T17:09:12+00:00June 14th, 2019|BC, බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය|

මහාවිහාරය වනාහි ථෙරවාදී බුදුදහමේ හදවතයි. ප්‍රථම ධර්මසංගායනාවෙන් ත්‍රිපිටකයට නැංවුණු [...]

ධනය ඉපයීම, ධන විසර්ජනය, ධනය ආරක්‍ෂා කර ගැනීම පිළිබඳ ‌බෞද්ධ මතය.

By |2019-06-07T17:25:48+00:00June 7th, 2019|බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය|

ධනය ඉපයීම, ධන විසර්ජනය, ධනය ආරක්‍ෂා කර ගැනීම පිළිබඳ [...]

බුදුසමය තුළ පුද්ගල ශක්තිය හා ස්වාධීනත්වය අගය කිරීම

By |2019-06-06T03:08:23+00:00June 6th, 2019|බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය|

බුදුසමය තුළ පුද්ගල ශක්තිය හා ස්වාධීනත්වය අගය කර ඇත. [...]

කළ්‍යාණ මිත්‍ර හා පාප මිත්‍රයන් හදුනා ගනිමු.

By |2019-06-05T17:49:27+00:00June 5th, 2019|බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය|

බුදු දහමේ ගිහි සුවය , පැවිදි සුවය යනුවෙන් සමාජ [...]