සංස්කෘත සමාස

By |2020-02-16T17:19:56+00:00February 11th, 2020|සංස්කෘත, සංස්කෘත ව්‍යාකර​ණ|

සං+ආස යන පදය එක්වීමෙන් සමාස යන පදය සෑදී ඇත. මනාව [...]