බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්රිය මහා ස්වාමින්වහන්සේ

By |2019-05-30T15:15:14+00:00May 30th, 2019|චරිත කථා|

මේ යුගයේ ලාංකීය සංඝ පරම්පරාවේ ඉහලම බෞද්ධ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගත් [...]