තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල මාහිමි (1408-1491)

By |2019-05-30T10:36:48+00:00May 30th, 2019|චරිත කථා|

කෝට්ටේ යුගයේ මහා පඬිවරයකු කිවියකු මෙන් ම භාෂා ගණනාවක ප්‍රවීණත්වයෙන් [...]