පුජ්‍ය වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල හිමි

By |2019-05-30T14:52:42+00:00May 30th, 2019|චරිත කථා|

අපේ ඉතිහාසය පුරා විටින් විට අමතක නොකළ හැකි මහා සංඝයා [...]