අති පුජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහ නාහිමි

By |2019-05-30T15:18:47+00:00May 30th, 2019|චරිත කථා|

පොකුණුවි ශ්‍රී විනයාලංකාරාරාමාධිපතිව වැඩසිටි ශ්‍රී ලංකා ස්වේජින් නිකායේ මහා නායක [...]