පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – ව්‍යාකරණ සහ පිළිතුරු ලියන අයුරු

By |2020-05-08T05:31:47+00:00May 7th, 2020|විභාග, සංස්කෘත, සංස්කෘත ව්‍යාකර​ණ|

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුභවතුන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද මෙම වටිනා [...]