පැලෑනේ සිරි වජිරඥාන මහ නාහිමිපාණන්

By |2019-05-30T15:09:44+00:00May 30th, 2019|චරිත කථා|

ධර්ම භාණ්ඩාගාරය, ජංගම පුස්තකාලය, ජංගම විශ්ව කෝෂය, යනාදී විරුදාවලී ලත් [...]