සියම් නිකාය (1753)

By |2019-06-07T17:31:22+00:00June 7th, 2019|අධ්‍යාපනික|

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාස අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය හඟුරන්කෙත ධීරානන්ද හිමි විසින් ලියා වර්ෂ 2014 ක් වූ [...]