දෙම​ළ

Home/Tag: දෙම​ළ

2019 ප්‍රථම වාරය ​- ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2020-06-18T04:34:15+00:00May 9th, 2020|ප්‍රශ්න පත්‍ර, විභාග|

2019 ප්‍රථම වාරයට අදාළ ප්‍රශ්න [...]

Comments Off on 2019 ප්‍රථම වාරය ​- ප්‍රශ්න පත්‍ර