තද්ධිත නාම

By |2020-05-03T04:31:35+00:00May 3rd, 2020|සිංහල, සිංහල ව්‍යාකරණ|

ප්‍රත්‍යාර්ථ නාම නාමයකින් හෝ ධාතුවකින් පරව ප්‍රත්‍ය එක්ව සැකසෙන ද්වීතීක [...]