ව්‍යාකරණ, නිරුක්ති, ඡන්දස් වේදාංග

By |2019-06-14T17:17:56+00:00June 14th, 2019|සංස්කෘත|

වේද පාඨයන්හි පවත්නා ව්‍යාකරණ ලක්ෂණයන් අවබෝධ කර ගැනීම උදෙසා [...]