ගුරු පුරප්පාඩු

Home/Tag: ගුරු පුරප්පාඩු

පාලි සහ සංස්කෘත විෂයයන් සදහා ගුරු පුරප්පාඩු

By |2019-11-19T03:27:50+00:00November 19th, 2019|ගුරු පුරප්පාඩු|

කුරුණෑගල නගරාසන්න මහ පිරිවෙනක පාලි සහ සංස්කෘත විෂයයන් සදහා ගුරු [...]

Comments Off on පාලි සහ සංස්කෘත විෂයයන් සදහා ගුරු පුරප්පාඩු

පාලි / සංස්කෘත/ ගණිතය පුරප්පාඩු

By |2019-11-19T03:27:57+00:00August 13th, 2019|ගුරු පුරප්පාඩු|

Comments Off on පාලි / සංස්කෘත/ ගණිතය පුරප්පාඩු