උසස් පෙළ ඉතිහාස​ය

Home/Tag: උසස් පෙළ ඉතිහාස​ය

ලංකා ඉතිහාසයේ මූලාශ්‍ර

By |2019-06-14T17:24:08+00:00June 14th, 2019|ඉතිහාසය|

මූලාශ්‍ර අතීතය ඉගැනීමට යොදාගන්නා මූලද්‍රව්‍ය ලෙස හැදින්විය හැක. එසේම [...]