පණ්ඩිත අවසාන උපාධි පරීක්ෂණයප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2019-05-21T06:05:11+00:00May 21st, 2019|පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර|

ප්‍රාචීන පණ්ඩිත අවසාන උපාධි පරීක්ෂණය නව/පැරණි නිර්දේශ ඉතිහාසය2018 [pdf-embedder url="https://pirivena.lk/wp-content/uploads/2019/05/2018history.pdf"] [...]