අශෝක රජතුමා සහ දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති

By |2020-05-03T03:47:27+00:00May 3rd, 2020|ඉතිහාසය|

මෞර්ය අධිරාජ්‍යයේ බිහිවූ ශ්‍රේෂඨතම පාලකයා වශයෙන් ලෝක ඉතිහාසය තුළ පිළිගැනීමට [...]