2019 වර්ෂයේ ලේඛන අනුමත කිරීම

By |2019-01-12T09:24:44+00:00January 12th, 2019|Uncategorized, අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, පුවත්|

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම පිරිවෙන්වල 2019 වසර සදහා ලේඛණ අනුමත කිරීම [...]