1864- 1933 පුජ්‍ය සිරිදේවමිත්ත ධම්මපාල හිමි (අනගාරික ධර්මපාල තුමා)

By |2019-05-30T15:06:35+00:00May 30th, 2019|චරිත කථා|

උපත :- 17 සැප්තැම්බර් 1864,කොළඹ, ලංකාව මරණය :- 29 අප්‍රේල් [...]