සංස්කෘත අක්ෂර නිවැරදිව ලියමු – ස්වර – 1 වන පාඩම

By |2019-06-02T18:40:39+00:00May 26th, 2019|සංස්කෘත|

සංස්කෘත භාෂාවේ අක්ෂර නිවැරදිව ලියන [...]