සුරක්ෂා – අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් හරහා සියලු පිරිවෙන් සහ පාසල් ගිහි පැවිදි සිසු දරු දැරියන්ට නොමිලේ පිදෙන සෞඛ්‍ය හා හදිසි අනතුරු රක්ෂණාවරණය 2019 අයදුම් පත MS word ආකාරයෙන් සකසා ඇත. ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ‌වෙනස් කරගන්න.